<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.10.2014 r.  
 


22.10.2014 - Miejskie obchody Dnia Patronki Miasta Dębicy

22.10.2014 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76 z dnia 21.10.2014 22-10-201426.07.2011 - Dbajcie o własne bezpieczeństwo
    Aktualnie przeglądasz: Aktualności / Strefa ekonomiczna

Uwaga przedsiębiorcy zmiana zasad rejestracji firmy!!!
30-12-2011Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków nastąpiło opóźnienie w ich przetwarzaniu.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej priorytet ma migracja wpisów z SAGED gmin , które do dnia dzisiejszego tj. 30.12.2011 jeszcze nie przekazały swoich baz przedsiębiorców.

 

Uprzejmie prosimy o cierpliwość i nie ponawianie wniosków, gdyż nie jest to konieczne.

 

Urząd Miejski w Dębicy, informuje że od 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:

 •          ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 •          udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
 •          umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 •          umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

W związku z uruchomieniem CEIDG gminne organy ewidencyjne zostały zobowiązane do przekazania danych przedsiębiorców z własnych ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki tj. do 31 grudnia 2011 r.

Urząd Miejski w Dębicy w dniu 2 grudnia 2011 r. przesłał bazę danych przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Wydawane są jedynie zaświadczenia w formie papierowej na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Wnioski na drukach CEIDG-1 (w przypadku zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia wpisu) przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

·         w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

 

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

 •          podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 •          podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (więcej informacji można znaleźć na www.epuap.gov.pl) lub
 •          podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

 

Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać:

 •          w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.
 •          podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub
 •          podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub
 •          przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.
  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy składają wniosek o wpis w formie elektronicznej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykorzystując profil zaufany bądź podpis elektroniczny lub tradycyjnie, podczas wizyty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

 

 

Z poważaniem

Mariusz Trojan

Zastępca Burmistrza Miasta

 


 

 

Podstrefa Dębica w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec

W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej miast polskich Dębica znajduje się w gronie najwyżej lokowanych w swej kategorii. Usługi okołobiznesowe świadczą firmy consultingowe, oddziały i filie różnych banków, biura projektowe, firmy ubezpieczeniowe oraz kancelarie prawne.

Dębica ze względu na doskonałe usytuowanie na szlaku komunikacyjnym łączącym zachodnią i wschodnią granicę kraju (międzynarodowa droga E-40, a w przyszłości autostrada A4, a także magistrala kolejowa Wrocław-Kraków-Medyka), oraz bezpośrednia bliskość lotnisk w Rzeszowie i Mielcu - zapewnia przyszłym inwestorom dogodne i pewne warunki połączeń i transportu. Jednocześnie dynamiczna rozbudowa sieci dróg miejskich umożliwia pełne wykorzystanie powyższych atutów. 

Ponadto tereny zakupione przez miasto od Agencji Mienia Wojskowego, jak również tereny i budynki po byłej jednostce wojskowej, ze względu na usytuowanie jak i istniejącą infrastrukturę stanowią atrakcyjną ofertę inwestycyjną dla firm. Inwestorzy mogą liczyć na skrócenie do minimum formalności administracyjnych – tzw. „szybką ścieżkę” obsługi inwestorów. Oprócz tego każde zapytanie inwestora spotyka się z szybką i dostosowaną do konkretnych wymagań ofertą, przedstawioną przez Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą UM w Dębicy, zajmującą się obsługą firm i inwestorów.
Atrakcyjność i celowość inwestowania na terenie Dębicy opiera się na następujących podstawach :
• młoda i bardzo dobrze wykształcona kadra
• zaplecze techniczne, kadrowe w istniejących na terenie miasta zakładach

Na terenie Obszaru Przemysłowego Dębica Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zezwolenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie na prowadzenie działalności gospodarczej uzyskała:
• Firma Oponiarska „Dębica” S.A.


Firma Oponiarska „Dębica” S.A. otrzymała 28 lutego 2008 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie. Spółka dostała tym samym zielone światło na rozpoczęcie w Dębicy inwestycji, która pozwoli na produkcję nowoczesnych opon wyższych klas. Projekt ma być realizowany w ciągu najbliższych czterech lat i ma kosztować 298 mln zł. W ramach inwestycji Firma Oponiarska „Dębica” S.A. planuje rozbudowę i modernizację istniejących nieruchomości, a także zakup oraz uruchomienie maszyn i urządzeń. Dzięki temu w Dębicy powstawać będzie kilka razy więcej zaawansowanych technicznie, wysokiej, jakości opon do nowoczesnych samochodów osobowych.
Planowana inwestycja potencjalnie zwiększy zatrudnienie w fabryce w Dębicy, o co najmniej 180 osób Po jej zakończeniu w 2011 roku TC Dębica S.A. będzie największym na świecie dostawcą opon produkowanych dla Goodyeara.


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej